Skład osobowy

KIEROWNIK
prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Zawód wyuczony - lekarz, specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej

Zatrudnienie w WUM od 2002 roku

Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej WNoZ w Akademii Medycznej (potem Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Przez dwie kadencje Prodziekan na kierunku Położnictwo.

1985 do 2002 zatrudniona w CMKP na stanowisku adiunkta habilitowanego, zastępca Kierownika Studium Medycyny Klinicznej przez 2 kadencje. Zadania: organizacja kursów atestacyjnych, egzaminów specjalizacyjnych z zakresu położnictwa i ginekologii, przyjmowanie egzaminów praktycznych od lekarzy przed specjalizacja.

Działalność dydaktyczna: tworzenie programów dla położnych na I° studiów licencjackich i pomostowych dofinansowanych w ramach Kapitału Ludzkiego przez Unię Europejską.

Kolejny etap to tworzenie programów na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, stworzenie zasad egzaminu dyplomowego najpierw na licencjacie a potem na studiach magisterskich.

Działalność naukowa:

Stypendia zagraniczne:

- Instytut Ultradźwięków z Zagrzebiu studia ultrasonograficzne pod kierownictwem prof. A. Kurjaka i S. Campbella

- Studia podyplomowe z zakresu ultrasonografii Uniwersytet w Zagrzebiu

- Uniwersytet w Leuven

a) w Zakładzie Genetyki pod kierownictwem prof. J. Frynsa

b) w Klinice Ginekologii pod kierownictwem H. Van den Berghe i pod kierownictwem prof. Konicksa (laparoskopowe techniki operacyjne przy użyciu lasera).

Wyżej wymieniona zastosowała po raz pierwszy w polskim położnictwie metodę dopplerowską w ciąży fizjologicznej i powikłanej (1986 r.)

Tytuł dr n. med. uzyskała 07 października 1987  „Przepływ krwi w niektórych odcinkach krążenia płodowego w ciążach  prawidłowych i powikłanych”

Tytuł dr hab. n. med.  uzyskała 13 marca 1991 roku „Badania jakościowych i ilościowych przepływów krwi w aorcie płodu jako test zagrożenia w nadciśnieniu indukowanym przez ciążę P.I.H”

Działalność naukowa związana z następującymi obszarami:

- problematyka  konfliktu serologicznego

- zastosowanie ultrasonografii i metod dopplerowskich w położnictwie i ginekologii

- współpraca z IPTT PAN w zakresie tworzenia systemu wspomagającego diagnostykę ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii uwzględniającego komputerową analizę konturów obrazu usg oraz archiwizowania i generowania formalnych wyników badań ultrasonograficznych

- stworzenie pisma naukowego Położna. Nauka i praktyka – 1-szego w Polsce dla położnych (od roku 2007).

Publikacje z zakresu m. in.:

- edukacji zdrowotnej, etyki zawodowej oraz postaw psychospołecznych

- badań  w obszarze planowania rodziny , jakości życia i zagrożeń w zdrowotnych w okresie okołomenopauzalnym i senium

- badań w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz  procesów pielęgnowania w chorobach ginekologicznych i onkologicznych

- miejsca polskiej położnej w Europie i w badaniach naukowych

- zagadnień związanych z dydaktyką w obszarze  poprawy jakości kształcenia

Aktualnie

- Ukończony grant NCBR Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną rodzącą

- Ukończony grant Kapitał Ludzki „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” – Kierownik Projektu

- W trakcie realizacji grant IDEUS 2015 "Implementation and Evaluation of Dedicated Education Units in Europe", Działanie KA2: Cooperation for innovation  and the Exchange of Good Practices Strategic Parterships for  vocational eduactional and training, w ramach programu Erasmus +.

- W trakcie realizacji grant Lean Management w ochronie zdrowia

Promotor 12 prac doktorskich, opiekun 6, rozpoczętych 4.

Koordynator Krajowego Programu Edukacja Poporodowa Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej

Koordynator naukowy Biuletynu Edukacyjno Informacyjnego dla personelu medycznego oddziałów położniczych i neonatologicznych Razem Łatwiej

Członek Komisji Egzaminów Lekarskich w zakresie położnictwa i ginekologii.

Ambasador COGI

Recenzent w czasopiśmie Hindawi Publishing Corporation

BioMed Research International

Członek Rady Naukowej Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility

Redaktor VI skryptów dla studentów położnictwa

Liczne nagrody i wyróżnienia

 

ADIUNKCI 

dr n. med. Grażyna Bączek  grazyna.baczek@wum.edu.pl

 Zawód wyuczony – mgr pielęgniarstwa, położna

Wykształcenie

1986 – 1989 - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie, Wydział Położnych, dyplomowana położna

1989 – 1993 - Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa

1990 – 1993 – Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego, licencjat – nauczyciel języka francuskiego

2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zatrudnienie w  WUM od 2000 roku

Działalność naukowa: autorka 21 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 6 rozdziałów do książek i 18 rozdziałów do monografii. W ramach działalności naukowej była opiekunem 3 MINI GRANTÓW STUDENCKICH w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Położnych.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z przedmiotu dydaktyka medyczna oraz badania naukowe w położnictwie dla studentek studiów magisterskich

Działalność organizacyjna: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Położnych

Tematy prowadzonych prac licencjackich/magisterskich:

·       jakość opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem, kobietą w okresie okołomenopauzalnym w zdrowiu i w chorobie,

·       promocja zdrowia prokreacyjnego,

·       edukacja zdrowotna w różnych grupach podopiecznych,

·       system kształcenia położnych w Polsce i na świecie, jakość kształcenia

·       oraz nieznane mi a interesujące obszary badawcze sformułowane przez studentów

 

dr hab. n.med. Barbara Kozakiewicz

Zawód wyuczony - lekarz, specjalista w dziedzinie onkologii-radioterapii-ginekologii-położnictwa.

Wykształcenie

 Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego.

Zatrudnienie w WUM od 1982 roku

Nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Lekarskim, a od 2009r. w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM – wykładowca z dziedziny onkologii i ginekologii.

Od 1980r. pracownik Centrum Onkologii-Instytutu nieprzerwalnie do chwili obecnej

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu onkologii oraz badań naukowych.

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych CMKP dla lekarzy.

Pomysłodawca i współzałożycielka internetowego „Forum Położnych”.

Promotor - 35 prac magisterskich  i 10 licencjackich a także recenzent wielu (54) prac magisterskich i licencjackich.

W 2014r. otrzymała od JM Rektora WUM nagrodę  III stopnia (indywidualną) a w 2016r. nagrodę I stopnia za działalność dydaktyczną.

Od 2002r. do chwili obecnej jestem zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Od 2008r. jestem redaktorem opiekującym się działem Nauka i Dydaktyka w kwartalniku: Położna. Nauka i praktyka. A od 2015r pełnie także funkcję zastępcy redaktora naczelnego tego kwartalnika.                               Prywatnie: Jestem mężatką, matką 2 synów: absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz absolwenta Wydziału Nauk Historycznych UKSW w Warszawie.

Moje hobby: koty, etnografia, ogrodnictwo, muzyka barokowa i chorały gregoriańskie.

 

dr n. med. Barbara Baranowska      bbaranowska@gmail.com

 Zawód wyuczony - biolog, położna

Wykształcenie

1996 - V Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Milanówku

2002 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Embriologii, studia magisterskie

2006 - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu Położnictwa, studia licencjackie

 2008 - Warszawski Uniwersytet Medyczny,  I Wydział Lekarski, studia doktoranckie

Zatrudnienie w WUM od 2006 roku

Działalność naukowa: karmienie piersią tandemowe, karmienie piersią dzieci w okresie poniemowlęcym, położnictwo w okresie II Wojny Światowej

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu badań naukowych w położnictwie

Tematy prowadzonych prac licencjackich/magisterskich:

·       położnictwo transkulturowe

·       nauka o laktacji, poradnictwo laktacyjne

·       opieka nad kobietą po stracie prokreacyjnej

·       komunikacja w medycynie

·       niepłodność

·       zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza socjologii/psychologii/medycyny

·       zagadnienia bioetyczne


dr n. med. Alina Krychowska-Ćwikła 


dr n. med. Barbara Mazurkiewicz   barbara.mazurkiewicz@wum.edu.pl

Zawód wyuczony – pielęgniarka, położna, pedagog

Wykształcenie

Liceum Medyczne w Łukowie

Medyczne Studium Zawodowe nr 2 Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki

Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku położnictwo

W 2009 roku uzyskała tytuł dr n. med. broniąc pracy doktorskiej z tematu „Niepełnosprawność kobiety w świetle opieki okołoporodowej świadczonej przez położną”

Działalność naukowa - uzyskany grant Narodowego Centrum Badań na prowadzone badań dotyczących opieki nad kobietami niepełnosprawnymi w zakresie dostosowania opieki medycznej do ich indywidualnych potrzeb.

Wynikiem działalności naukowej jest wydanie przez PZWL książki pt. „Opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną” oraz artykułów w czasopismach naukowych.

Liczne prace badawcze prezentowane na konferencjach, artykuły rozdziały do książek i monografii.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć w zakresie pedagogiki, dydaktyki medycznej oraz przedmiotów zawodowych: technik położniczych i prowadzenie porodu, opieki specjalistycznej w położnictwie, ginekologii i neonatologii, wybranych zagadnień z pielęgniarstwa specjalistycznego.

Działalność organizacyjna: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etyki

Tematyka prowadzonych prac licencjackich/magisterskich

·       zagadnieniach dotyczące edukacji seksualnej młodzieży,

·       opieki nad kobietami w okresie przedkoncepcyjnym,

·       opieka nad kobieta w ciąży porodzie i połogu,

·       opieka nad pacjentkami niepełnosprawnymi w położnictwie i ginekologii

·  aspekty dotyczące stanu emocjonalnego, społecznego kobiet wynikającej z różnych sytuacji zdrowotnych.

 

dr n. med. Agnieszka Nowacka       agnieszka.nowacka@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Wykształcenie

2016 roku ukończyła studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z Prawa medycznego w ochronie zdrowia

Zatrudniona w WUM od 2007 roku

Działalność naukowa: publikacje z zakresu funkcjonowania  i roli podstawowej opieki zdrowotnej w życiu społecznym.

Działalność dydaktyczna: realizuje zajęcia z technik położniczych i prowadzenie porodu oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Tematy prowadzonych prac licencjackich/magisterskich

·       zagadnienia dotyczące struktury, funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej,

·       efektywność i skuteczność działań położnej środowiskowo/rodzinnej w opiece nad kobietą w różnych okresach życia.

 

dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska 

Zawód wyuczony - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

Wykształcenie

W roku 2006 obroniłam w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM z wyróżnieniem pracę doktorską na temat „Układ krzepnięcia w ciąży powikłanej cukrzycą”.

Zatrudnienie w WUM od 1995 roku

Od 1995 roku sprawuję w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, nadzór nad ciężarnymi z zaburzeniami krzepnięcia o typie skazy małopłytkowej, krwotocznej oraz z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. W ramach specjalistycznego Ambulatorium przyjmuję również kobiety z nadciśnieniem i chorobami tkanki łącznej, a od roku 2000 jestem jedynym konsultantem pacjentek chorujących na pierwotne układowe zapalenia naczyń prowadzonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Zakładzie Medycyny Rodzinnej.

Współpracuję z Instytutem Kardiologii, Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Instytutem Hematologii. Regularnie biorę czynny udział w zjazdach Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy.

Działalność naukowa: otrzymała dwukrotnie nagrodę zespołową Rektora Akademii Medycznej oraz Nagrodę Ministra Zdrowia.

W 2014 roku byłam w gronie ekspertów, którzy opublikowali standardy opieki nad pacjentkami z chorobami tkanki łącznej w ciąży. Przygotowane są do druku zalecenia dotyczące prokreacji oraz przebiegu ciąży u pacjentek z rakiem tarczycy.

Członek zarządu Warszawskiego Oddziału PTMP, członek Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy, autor i współautor 71 prac oraz 14 rozdziałów w monografiach.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć to wykłady z zakresu chorób gruczołu piersiowego, opieki specjalistycznej w położnictwie, ginekologii i neonatologii, wybranych zagadnień z pielęgniarstwa specjalistycznego dla studentek kierunku położnictwo.

Prowadzenie wykładów z zakresu układu hemostazy, chorób tkanki łącznej i patologii ciąży, na kursach organizowanych przez CMKP:  szkoleniowych do specjalizacji, a także  kursach doskonalenia zawodowego dla lekarzy – ginekologów, anestezjologów i internistów. Prowadzę działalność dydaktyczną w postaci seminariów i ćwiczeń dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Działalność organizacyjna: w latach 1992-2013 roku byłam opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii prowadząc nadzór merytoryczny nad spotkaniami koła, tworzonymi pracami naukowymi, a także letnimi praktykami w formie obozu naukowego w Starogardzie Gdańskim.

Tematy prowadzonych prac magisterskich:

Obecnie jestem promotorem prac magisterskich i licencjackich studentek kierunku położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z zakresu położnictwa i ginekologii.

Jestem mężatką i mam dwie córki.

Moim hobby są podróże i nauka języków obcych.

 

ASYSTENCI

dr n. społ. Antonina Doroszewska

Zawód wyuczony - socjolog

Wykształcenie

1999-2004 – studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, w 2004 r. obroniłam pracę magisterską pt. „Nieletnie matki – analiza wybranych problemów”  Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

18.12.2013 – uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych

Zatrudnienie w WUM od 2005 roku

Działalność naukowa: Obszary badawcze badań własnych: socjologia zdrowia, choroby i medycyny, socjologiczne analizy zawodów medycznych, społeczne aspekty roli zawodowej położnej, relacja i komunikacja personelu medycznego z pacjentem, opieka

okołoporodowa w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, medykalizacja

opieki okołoporodowej społeczne postrzeganie chorób

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu socjologii i badan naukowych w położnictwie

Tematy prowadzonych prac magisterskich:

·       Socjologia zdrowia, choroby, medycyny

·       Społeczne aspekty wykonywania zawodu położnej

·       Relacje położna – lekarz,  położna-kobieta

·       Opieka okołoporodowa

·       Medykalizacja opieki okołoporodowej

·       Komunikacja w medycynie

 

dr n. med. Małgorzata Uchman-Musielak

 

dr n. o zdr. Beata Maria Sztyber    bsztyber@wp.pl       

Zawód wyuczony - położna, pedagog

Wykształcenie

Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie – Wydział Położnych,

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki,

 Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek położnictwo

Specjalizacja: Położna specjalistka w opiece przed i okołoporodowej,

2004 rok posiada tytuł Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) recertyfikacja  w 2009 i 2015 r., od 2010 r., tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL)

Zatrudnienie w WUM od 2005 roku

Wcześniej zatrudniona: w Szpitalu św. Zofii w Warszawie jako współodpowiedzialna za pracę bloku porodowego, oddziału patologii ciąży i pracę szkół rodzenia akredytowanych przy szpitalu. Przez wiele lat odpowiedzialna za efektywność promocji karmienia piersią w szpitalu i szkolenia personelu. Od 1992 roku aktywnie uczestniczyła w programie Światowej Organizacji Zdrowia Szpital Przyjazny Dziecku.

Działalność naukowa: Rozprawa doktorska na temat: Ocena realizacji standardów WHO/Unicef przez polskie położne w zakresie laktacji w Szpitalach Przyjaznych Dziecku 2012r

Sztyber B., Dmoch- Gajzlerska E.: Czy brak wiedzy jest nadal barierą utrudniającą zmiany postawy personelu? [w:] Karmienie piersią bez barier.  V Zjazd Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa , czerwiec  2012

Nehring – Gugulska M., Sztyber B., Pietkiewicz A.: Promocja karmienia piersią. [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., Pietkiewicz A. (red.) Medycyna praktyczna/CNoL 2012; 31 -40

Sztyber B.: Prawa matki i dziecka zawiązane z karmieniem piersią. Wybrane zagadnienia. [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., Pietkiewicz A. (red.) Medycyna praktyczna/CNoL 2012; 165 -170

Sztyber B.: Rozwój dziecka a karmienie piersią. [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., Pietkiewicz A. (red.) Medycyna praktyczna/CNoL 2012; 321-326

Raport o stanie karmienia piersią w PolsceNehring – Gugulska M., Sztyber B. (red.) Zasoby internetowe na stronie Centrum Nauki o Laktacji www.kobiety. med.pl/cnol,   Warszawa 2013

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – program kursu specjalistycznego dla położnych. Nehring – Gugulska M., Sztyber B., Kaleta M. Program opracowany na zlecenie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art.78 ust. 1 i art.72 ust. 1 z art.78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) 2013

Sztyber B., Dmoch- Gajzlerska E.: Żywienie mlekiem matki w polskich oddziałach szpitalnych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [w:] Karmienie piersią - szacunkiem dla natury.  VI Zjazd Centrum Nauki o Laktacji, międzynarodowy, Warszawa  czerwiec 2013

Strzerzyńska J., Sztyber B., Bączek G.: Uwarunkowania porodu drogami natury po przebytym cięciu cesarskim. [w:] Problemy pielęgniarstwa 2013; 21 (2): 221 – 227

Sztyber B.: Nauka karmienia piersią – ważna rola położnej. [w:] Położna, nauka i praktyka. 1(21)/13 PZWL; 26 - 31

 Sztyber B.: Karmienie piersią. [w:] Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem. Monografia. Salomończyk M., Łozińska  - Czerniak A., Dmoch – Gajzlerska E. (red.)PZWL, Warszawa 2014;

 Sztyber B.: Alicja Maciejewska jak mleczarka Vermera. Jej wpływ na moje życie.[w:] Od szkoły babienia po uniwersytet. Dzieje kształcenia położnych w Warszawie. Monografia. Bień J., Bączek G., Baranowska B. (red.) Borgis Wydawnictwa Medyczne, Warszawa 2014; 457-466

 Sztyber B.: Książeczka Umiejętności zawodowych. Opracowanie merytoryczne w zespole (red. Dmoch- Gajzlerska E.)WUM, WNoZ, Warszawa 2014/2015

 Sztyber B., Dmoch Gajzlerska E.( red.): Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią. Monografia.  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2015 

W opracowaniu Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią znajdują się pozycje autorskie:

Niczyporuk A., Sztyber B.: Dostępność i zasięg poradnictwa laktacyjnego w Polsce;; 13 - 30

Wilk S., Sztyber B.: Opieka laktacyjna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.;  31- 44

Nehring-Gugulska M., Bernatowicz-Łojko U., Żukowska-Rubik M., Osuch K., Sztyber B., Żołnowska J., Pietkiewicz A., Muszyńska A., Asztabska K., Jeleń K., Królak-Olejnik B.:  Projekt organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji. ; 81 - 116

Strzerzyńska J., Sztyber B., Duda T.: Czy kryzys związany z narodzinami dziecka to problem w laktacji?; 127- 142

Sztyber B., Strzerzyńska J., Durka A.: Odżywianie kobiet karmiących piersią w praktyce.;  159 - 176

Szczepkowska S., Sztyber B.: Analiza społeczna potencjalnej dawczyni mleka kobiecego z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych. ; 191 - 206

Działalność dydaktyczna: realizuje zajęcia z technik położniczych i prowadzenia porodu, postępowania w ciąży i połogu oraz karmienia piersią i laktacji w ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Była inicjatorką uzupełnienia pracowni umiejętności położniczych o dział związany z laktacją za co otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną, oraz uzupełnienia programu studiów o treści wynikające z odpowiedzialności położnych za powodzenie w karmieniu naturalnym. Była również inicjatorką i odpowiedzialna za powstanie skryptu dla studentów położnictwa na temat technik położniczych i prowadzenia porodu. 

Jest, była autorką lub współautorką publikacji w książkach, czasopismach medycznych, opracowaniach edukacyjnych, skryptach. Współorganizowała konferencje i reprezentowała Warszawski Uniwersytet Medyczny jako wykładowca i specjalista w dziedzinie laktacji, położnictwa i dydaktyki w gronie profesjonalistów. Jest członkiem rady, wykładowcą i egzaminatorem Centrum Nauki o Laktacji. Działając we współpracy z innymi ma udział w ukształtowaniu środowiska położnych oraz specjalistów w laktacji i jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, które ma swoje miejsce strukturze Europejskiego Towarzystwa Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA). Współzałożycielka Akademickiego Koła Polskiego Towarzystwa Położnych w Warszawie.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich/ magisterskich:

·   zagadnienia związane z ludzką laktacją, karmieniem piersią i jego uwarunkowaniami oraz zastosowanie ludzkiego mleka

·  monitorowanie przebiegu porodu oraz opieka okołoporodowa, zagadnienia związane z opieką nad ciężarną i położnicą

·       uwarunkowania pracy położnej i realizacja zadań zawodowych we współczesnym świecie

Prywatnie: Lubię podróże małe i duże, wędrówki po lesie i górach. Bardzo lubię jazdę na nartach i pływanie. Miłość do książek powoduje, że każda półka, regał…szybko się zapełnia ale gwarantuje to comiesięczne spotkania w bardzo dobrym towarzystwie gdzie rozmawia się właśnie o książkach. Uprawiam szydełkarstwo i druciarstwo użytkowe (nie tylko) co bawi nieodmiennie moich najbliższych i panie w pasmanterii gdzie kupuję materiały a także studentów.  

 

WYKŁADOWCY

mgr Mariola       mariola.blachnio@gmail.com

Zawód wyuczony mgr położnictwa

Wykształcenie

2000 - 2005 r. - studia licencjackie i magisterskie na kierunku położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2005 - 2010 r. - studia doktoranckie Warszawski Uniwersytet Medyczny

2014 - 2015 r. - studia podyplomowe w zakresie dydaktyki ratownictwa przedmedycznego w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Zatrudnienie w WUM od 2014 roku

Działalność naukowa:

·       Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg okresu okołoporodowego

·       Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z porodu rodzinnego

·       Edukacja w zakresie pierwszej pomocy w praktyce położnej

·       Potrzeby edukacyjne kobiet ciężarnych i ich rodzin

Działalność dydaktyczna: realizacja w zakresie zajęć praktycznych z położnictwa i pielęgniarstwa położniczego

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Opieka nad kobietą w okresie prokreacji

·       Udział w zajęciach Szkoły Rodzenia a przygotowanie kobiety do porodu i opieki nad noworodkiem.

·       Zachowania zdrowotne kobiety ciężarnej

·       Rola położnej w opiece nad kobietą z chorobą wikłającą przebieg ciąży

·       Rola położnej w opiece nad położnicą i noworodkiem (z uwzględnieniem trudności i/lub nieprawidłowości w przebiegu połogu)

 

mgr Dorota Cholewicka

Zawód wyuczony - mgr pielęgniarstwa, położna

Wykształcenie                                             

1985r.   Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego  w Myślenicach  Medyczne Studium Zawodowe Położnych

1986r.  Studium Pedagogiczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie

1990r.  Akademia Medyczna w Lublinie Kierunek Pielęgniarstwo

Zatrudnienie w WUM od 2004 roku

Działalność naukowa:

·     Znaczenie kompetencji miękkich  w pracy położnej

·     Historyczne uwarunkowania rozwoju zawodu położnej

·     Wpływ kształcenia na  etos zawodu położnej

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu położnej

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Działania edukacyjne a zachowania zdrowotne młodzieży.

·       Edukacja zdrowotna  kobiet w różnym wieku.

·       Połóg fizjologiczny i powikłany.

 

mgr  Anna Łozińska-Czerniak          anna.lozinska-czerniak@wum.edu.pl

              

Zawód wyuczony -  mgr pielęgniarstwa specjalność położnictwo

Wykształcenie

 Akademia Medyczna w Lublinie WNoZ 

Zatrudnienie w WUM od  2004 roku

Działalność naukowa - Obszary badań własnych: Doświadczenia sensomotoryczne noworodka w kontekście oddziaływania różnych bodźców i czynników środowiska zewnętrznego.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z neonatologii i opieki neonatologicznej oraz pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       opieka neonatologiczna,

·       profilaktyka i promocja zdrowia w pediatrii,

·       opieka nad dziećmi  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

 mgr Anna Nikołajew-Diak  anna.nikolajew-diak@wum.edu.pl 

Zawód wyuczony – mgr położnictwa

Wykształcenie

2002-2008 Akademia Medyczna w Warszawie Wydział: Nauki o Zdrowiu, kierunek położnictwo studia I i II stopnia uzyskując tytuł magistra położnictwa

Zatrudnienie w WUM od 2011 roku

Działalność naukowa: od 2003 roku współpraca z Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I WL (koło fizjologii a następnie od 2011 wspólne badania nad fizjologią patofizjologią zachowań seksualnych)

Badania własne:

· Fizjologia i patofizjologia zachowań seksualnych (Behawioryzm seksualny) ze szczególnym uwzględnieniem zachowań motywacyjnych zwierząt i ludzi

·      Edukacja seksualna dzieci i młodzieży w Polsce

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć praktycznych w oddziałach ginekologii.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Fizjologia i patofizjologia zachowań seksualnych

·       Seksuologia

·  Edukacja seksualna dzieci, młodzieży i kobiet po porodzie/zabiegach operacyjnych/chorobie nowotworowej

·       Ginekologia i onkologia ginekologiczna

·       Ginekologia operacyjna

·       Opieka nad kobietą w okresie reprodukcyjnym, około menopauzalnym i pomenopauzalnym

·       Badania przesiewowe kobiet w kierunku nowotworów piersi i narządu rodnego

 

mgr Tomasz Duda

Zawód wyuczony - psycholog

Wykształcenie

Wydział Psychologii UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych tytuł pracy magisterskiej „Potrzeby Mieszkaniowe Ludzi starszych”.

Zatrudnienie w WUM od 2010 roku

Działalność naukowa: ekogerontologia, psychologia środowiskowa (wpływ środowiska na dobrostan pacjentów), Komunikacja, Psychologia prenatalna.

Ekspert Komisji Dialogu Społecznego ds. Kombatantów i Osób Starszych przy Mieście Stołecznym Warszawa i wieloletni członek komisji oceniających projektu społeczne dotyczące osób starszych w Warszawie. Ekspert Ministerstwa Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej  - ewaluacja programu ASOS. Ekspert w grupie Architekci 50+ przy SARP.  Trener Dialogu norweską metodą Nansen Center For Peace and Dialog – praca z uchodźcami I lokalnymi społecznościami.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć psychoterapia, psychologia, komunikacja z pacjentem, filozofia, socjologia.

 

mgr Monika Jodłowska-Sowińska


 mgr Anna Kabala anna.kabala@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr pielęgniarstwa

Wykształcenie   

1987 - 1992 Liceum Medyczne w Radomiu

1992 - 1996 Studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa Collegium

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2013 - 2014 studia podyplomowe z zakresu Komunikacja interpersonalna z

językiem migowym

2013 - 2015 specjalizacja w dziadzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Zatrudnienie w WUM od 2006 roku

W latach 1996 - 2006 praca w charakterze pielęgniarki w oddziałach chirurgii, intensywnej opieki kardiologicznej oraz epidemiologii. Ponadto praca w CKPPiP w charakterze specjalisty.

Działalność naukowa: badania własne w zakresie epidemiologii zakażeń szpitalnych, funkcjonowania zespołów epidemiologicznych i pracy pielęgniarki epidemiologicznej oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - ciągłość i jakość opieki w POZ.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z podstaw pielęgniarstwa, POZ

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       pielęgniarstwa chirurgicznego,

·       epidemiologia

·       zakażenia szpitalne,

·       podstawowej opieki zdrowotnej.

             

mgr Joanna Beata Kiełbasińska    joanna.kielbasinska@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

1997 ukończyła Liceum Medyczne w Sosnowcu otrzymując tytuł dyplomowanej pielęgniarki oraz uzyskując prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

1998-2000 uczęszczała do Medycznego Studium Zawodowego, kierunek położnictwo.

2003 rok ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie, kierunek – Położnictwo, uzyskując tytuł licencjat położnictwa.

2005 rok ukończyła warsztaty szkoleniowe dla Koordynatorów Jakości i kadry zarządzającej w Ochronie Zdrowia, w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie oraz

2006 rok ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Położnictwo

2016 rok ukończyła specjalizację położniczą w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 2014 rok uzyskała tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego w Centrum Nauki o Laktacji.

Zatrudnienie w WUM od 2007 roku

 W latach 2007-2010 pracowała w Wydawnictwie Lekarskie PZWL na stanowisku konsultanta ds. publikacji naukowych.

w latach 2003-2006 pracowała w Bank Krwi Pępowinowej  na stanowisku koordynatora ds. zapewnienia jakości.

Działalność naukowa: od 2015 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie „Położna Wie.” wydawanego przez wydawnictwo MedHill Press.

W latach 2009-2015 pełniła funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Położna. Nauka i Praktyka.” wydawanego przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, a od 2015 roku pełni funkcję redaktora działu Wywiad/Sylwetka w w/w czasopiśmie.

Badania naukowe prowadzone w obszarze: 

·       Determinanty postaw studentów położnictwa wobec aborcji.

·       Przebieg laktacji u pacjentki po stracie dziecka.

·       Wpływ powikłań laktacyjnych występujących w okresie połogu na długość
 i jakość dalszej laktacji.

·       Rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych,  rola położnej środowiskowej.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z podstaw opieki położniczej

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Tematy z zakresu położnictwa: ciąża, poród, połóg.

·       Laktacja. Fizjologia i patologia.

·       Tematy z zakresu ginekologii.

·       Komórki macierzyste. Zastosowanie, procedury itp.

·       Schorzenia układu oddechowego w okresie ciąży.

 

 

mgr Joanna Kowalczyk-Nowakowska          joannakowalczyk@vp.pl (urlop)

 Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

·       2001 – 2004:  studia stacjonarne I stopnia, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: Położnictwo, Akademia Medyczna w Warszawie, 2004r- obrona pracy licencjackiej („Zagrożenie osteoporozą w okresie okołomenopauzalnym”)

·       2004 – 2006:  studia stacjonarne II stopnia, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: Położnictwo, Akademia Medyczna w Warszawie, 2006r- obrona pracy magisterskiej („Jakość współżycia seksualnego u kobiet po mastektomii”)

Zatrudnienie w WUM od 2007 roku

Działalność naukowa: badania własne prowadzone w zakresie opieki ginekologicznej i geriatrycznej, opieki środowiskowo-rodzinnej.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć  przedmiotów teoretycznych: podstawy pielęgniarstwa, wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa specjalistycznego, podstawy opieki położniczej,  opieka specjalistyczna w położnictwie i ginekologii, ginekologia oraz opiekun zajęć praktycznych w oddziałach: ginekologicznym, położniczo-noworodkowym. 

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Z zakresu ginekologii i pielęgniarstwa ginekologicznego. 

 

mgr Magdalena Krauze

 magdalena.krauze@wum.edu.pl,  magdalena.krauze.mk@gmail.com

Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

2004r- ukończenie Akademii Medycznej w Katowicach. Uzyskany tytuł- licencjat położnictwa

2006 r- ukończenie Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskany tytuł- magister położnictwa.

Od 2006 roku- rozpoczęcie pracy z Bloku Porodowym Szpitala Św. Zofii w Warszawie- obecnie

Zatrudniona w WUM od 2007 roku

Działalność naukowa: obszar zainteresowań w zakresie badań własnych- środowisko narodzin, bezpieczny poród, uwarunkowania prowadzenia porodu fizjologicznego, samodzielność zawodowa położnych, znaczenie jakości opieki świadczonej przez położne

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć zarówno teoretycznych jaki i praktycznych z zakresu technik prowadzenia porodu.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       obszar położnictwa,

·       zdrowia prokreacyjnego,

·       edukacja zdrowotna kobiet w różnym okresie życia,

·       opieka nad noworodkiem,

·       praktyka położnych,

·       psychoprofilaktyka okołoporodowa,

·       fizjologia  i patologia ciąży, porodu i połogu.

 

mgr Bożena Majkowska                  bimaj@tlen.pl

Zawód wyuczony - położna, mgr pielęgniarstwa

Wykształcenie

1972 r. ukończenie Państwowej Szkoły Położnych w Warszawie

1981 r. ukończenie Studium Nauczycielskiego Szkół Medycznych w Warszawie

1986 r. ukończenie Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.

Zatrudnienie w WUM od 2001 roku

1981 – 2001 nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Warszawie

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu technik prowadzenia porodu

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Proces pielęgnowania ciężarnej w fizjologii i patologii przebiegu ciąży.

·       Proces pielęgnowania rodzącej  w fizjologii i patologii przebiegu porodu.

·       Proces pielęgnowania położnicy  w fizjologii i patologii przebiegu połogu.

 

mgr Elżbieta Pawłowska                      elpawlowska@poczta.onet.pl 

Zawód wyuczony: mgr pielęgniarstwa

Wykształcenie

Akademia Medyczna Wydział Pielęgniarski   1982 r

Specjalizacja – medycyna społeczna I stopnia

Zatrudnienie w WUM od 2006 roku

Działalność naukowa: badania - uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz  procedury odwoławcze związane z zawieszeniem prawa wykonywania zawodu.

 Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu podstaw pielęgniarstwa (wykłady i ćwiczenia), wykłady z zakresu piel. specjalistycznego. Koordynator przedmiotu – pielęgniarstwo specjalistyczne

Tematy prowadzonych prac licencjackich:

·       podstawowa opieka zdrowotna, 

·       pielęgniarstwo geriatryczne.

 

 

mgr Maria Rabiej                 maria.rabiej@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

1993 – Medyczne Studium Zawodowe nr 2 – uzyskanie dyplomu położnej

2004 – Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – tytuł mgr położnictwa

2016 – certyfikat  uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy

Zatrudnienie w WUM od 2005

Działalność naukowa: badania własne: opieka położnej w okresie starości, opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej, jakość opieki w pionie położniczo – ginekologicznym

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu ginekologii

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       opieka ginekologicznej i onkologiczno ginekologiczna,

·       patologie wczesnej ciąży,

·       opieki po porodzie

 

mgr Iwona Rozwadowska    iwona.rozwadowska@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - położna, pedagog

Wykształcenie

Ukończyła Państwową Szkołę Położnych oraz studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW

Zatrudnienie w WUM od 2001 roku

W latach 1973- 2001 pracowałam jako nauczyciel zawodu w Medycznym Studium

Zawodowym

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z technik prowadzenia porodu i podstaw opieki położniczej

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       poród fizjologiczny,

·       przygotowaniem do rodzicielstwa w szerokim zakresie oraz praktyki położniczej.

 

mgr Monika Salamończyk    monika.salamonczyk@op.pl

Zawód wyuczony - mgr pielęgniarstwa specjalność położnictwo

Wykształcenie

 Akademia Medyczna w Lublinie WNoZ 

Zatrudnienie w WUM od 2004 roku

Działalność naukowa: publikacja z zakresu praktycznych umiejętności w opiece nad noworodkiem.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z neonatologii i opieki neonatologicznej oraz pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       procedurami wykonywanymi u noworodków w trakcie  hospitalizacji,

·       opieką nad noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu.

 

mgr Małgorzata Stefaniak               malgorzata.stefaniak@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

Warszawski Uniwersytet Medyczny studiów licencjackie i magisterskie na Wydziale Nauki o Zdrowiu na kierunku położnictwo. Stopień magistra położnictwa z wyróżnieniem uzyskała 21 czerwca 2013 r. na podstawie pracy: „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u mężczyzn chorych na raka piersi leczonych w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie”.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zatrudnienie w WUM od 2013 roku

Działalność naukowa: interesuje się powikłanym przebiegiem ciąży, a w szczególności ograniczeniem wzrastania wewnątrzmacicznego płodu. Zagadnienie to jest przedmiotem jej przygotowań do rozprawy doktorskiej. Autorka ponad 25 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka 4 rozdziałów w monografiach. Promotor prac licencjackich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dotychczas brała czynny udział w 16 konferencjach naukowych. Uczestnik programu Erasmus + na lata 2015-2018 pt. Dedicated Education Units in Europe. W kwietniu 2016 r. brała udział w IPS 9th International Week held at Polytechnic of Setubal w Portugalii. We wrześniu/październiku 2016 roku uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym mentoringu w położnictwie 2016 IDEUS-EU Train-The-Trainer program w Barcelonie. Corocznie aktywnie uczestniczy w promowaniu zawodu położnej i kierunku położnictwo m.in. podczas Dni Otwartych WUM, Pikników Naukowych WUM, oraz w radiu KAMPUS.

Obszary zainteresowań naukowych: powikłany przebieg ciąży, intensywny nadzór położniczy, onkologia ginekologiczna

Działalność organizacyjna: jako Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Położnych, była koordynatorem obozów naukowych organizowanych dla studentów Położnictwa, a jako Członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 2012 – 2014 sprawowała funkcję głównego koordynatora do spraw organizacji obozów naukowych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka Złotej Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM 2013 – nagrody przyznawanej dla najwybitniejszych absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współzałożycielka istniejącego od 2012 roku internetowego portalu edukacyjnego pt. „Forum położnych” (forumpoloznych.wu.edu.pl), którego głównym celem jest kształtowanie świadomości kobiet w zakresie położnictwa i ginekologii oraz zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnej wiedzy, a także prezentacji różnych koncepcji postrzegania problemów medycznych przez współczesne kobiety.. Od 2015 roku Członek Zarządu Akademickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Warszawie. Od 2015 roku Redaktor odpowiedzialny działu Aktualności/Kalendarium w czasopiśmie naukowym Położna. Nauka i Praktyka.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu technik prowadzenia porodu, badan naukowych w położnictwie.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       opieka nad kobieta i dzieckiem w powikłanym przebiegu ciąży,

·       intensywny nadzór położniczy,

·       położnictwo i opieka położnicza,

·       zagadnienia związane z onkologią ginekologiczną.

 

mgr Joanna Strzerzyńska    jstrzerzynska@wum.edu.pl

Zawód wyuczony - mgr położnictwa

Wykształcenie

Tytuł zawodowy położnej otrzymała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w czerwcu 2012 roku. Dwa lata później otrzymała tytuł magistra na tej samej uczelni wyższej.

W 2015r. ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 2015r. ukończyła kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” organizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zatrudnienie w WUM od 2014 roku

Działalność naukowa: Opracowywała artykuły nt. ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem do portalu i magazynu wylecz.to na zlecenie firmy Farmacja Polska Sp. z o. o. Publikuje także badania naukowe z zakresu położnictwa w czasopismach

Działalność dydaktyczna: specjalistycznych realizacja zajęć z praktycznych dla studentek położnictwa oraz kształcenie z technik porodowych studentów kierunku ratownictwa medycznego.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       zagadnienia związane z patologią ciąży

·       opieka w czasie porodu

·       zagadnienia związane z prawem medycznym.

 

dr n. teol. Urszula Tataj-Puzyna     urszulatp@op.pl

Zawód wyuczony - położna, teolog

Wykształcenie

W 1986 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Pabianicach uzyskując tytuł zawodowy położnej.

W 1991 roku  Kurs nauczycieli szkół rodzenia w Łodzi; organizator i główny prowadzący prof. Włodzimierz Fiałkowski

W 1993 roku ukończyła zaoczne studia w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej, otrzymując tytuł magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie na podstawie pracy: „Zrodzenie człowieka w rozumieniu integralno-antropologicznym”

W 1993 roku Kurs doskonalący dla nauczycieli szkół rodzenia w Warszawie

W 2009 roku ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

W 2010 roku ukończyła studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując tytuł licencjata położnictwa.

 W 2012 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny położnych środowiskowo-rodzinnych.

 W 2014 roku uzyskała tytuł licencjata w zakresie teologii pastoralnej na UKSW.

W 2016 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

W dniu 21 listopada 2016 uzyskała stopnień naukowy doktora nauk teologicznych,  Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, po obronie dysertacji: „Rola i znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety. Studium pastoralne na przykładzie matek w Warszawie.”

Zatrudnienie w WUM od 2012 roku

Działalność naukowa: badania naukowe prowadzone w obszarze: 

·       Antropologiczne spojrzenie na rodzicielstwo: macierzyństwo i ojcostwo;

·       Narodziny człowieka w rozumieniu integralno-antropologicznym;

·       Rola i znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety;

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć praktycznych dla studentek kierunku położnictwo.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       Planowanie rodziny – rola położnej w promocji zdrowia prokreacyjnego;

·       Przygotowanie dydaktyczne do macierzyństwa i ojcostwa (szkoła rodzenia);

·       Ciąża, poród, połóg jako:

Ø  doświadczenie medyczne;

Ø  doświadczenie biologiczne, psychologiczne i duchowe;

Ø  doświadczenie rodzinne i społeczne;

Aksjologiczne spojrzenie na zawód położnej;

Kulturowa kreacja zawodu położnej;

 

mgr Aleksandra Werczyńska          aleksandra.werczynska@wum.edu.pl

Zawód wyuczony – położna, pedagog

Wykształcenie

1985 Medyczne Studium Zawodowe nr 2 W Warszawie

1998 ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego

1991 uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej (nozopedagogiki),

2008 studia licencjackie na kierunku położnictwo

2013 studia podyplomowe pomocy psychologicznej w medycynie

Zatrudnienie w WUM od 2003 roku

Od 1985 pracowała w szpitalu na sali porodowej, w oddziale położniczo – noworodkowym, patologii ciąży, izbie przyjęć położniczo –ginekologicznej. Pełniła funkcję osoby zarządzającej zespołem personelu położniczego i personelem pomocniczym w szpitalu klinicznym.

Działalność naukowa: główny obszar badań naukowych to opieka nad pacjentką rodzącą, ciężarną z patologicznym przebiegiem ciąży, problemami emocjonalnymi, udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej. Również kardiotokografia jako metoda oceny stanu rodzącego się dziecka.

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć  w zakresie przedmiotów położniczych; techniki położnicze i prowadzenie porodu, podstawy opieki położniczej, położnictwo i ginekologia dla ratowników medycznych.

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       kardiotokografia jako metoda oceny stanu rodzącego się dziecka.

·       Opieka położnicza

·       Opieka ginekologiczna

mgr Magdalena Więś            magalenawies@gmail.com

Zawód wyuczony – mgr położnictwa, seksuolog

Wykształcenie

2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Studia Podyplomowe, Kierunek: Seksuologia Kliniczna

2010 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: położnictwo, studia II stopnia stacjonarne tytuł uzyskany: magister położnictwa

2007 Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauki o Zdrowiu kierunek: położnictwo pomostowe tytuł uzyskany: licencjat położnictwa

1998 Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi  kierunek: położnictwo tytuł uzyskany: położna

Zatrudnienie w WUM od 2010 roku

Działalność naukowa: obszary prac własnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii  w połączeniu z zainteresowaniami naukowymi w obszarze seksuologii

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu seksuologii, położnictwa i pielęgniarstwa położniczego

Tematyka prowadzonych prac licencjackich:

·       w dziedzinie położnictwa, ginekologii oraz w obszarze seksuologii

 

 

dr n. o zdrowiu Agnieszka Wyrozębska

Zawód wyuczony: mgr położnictwa

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku położnictwo

2012 roku ukończyła studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim WUM, doktor nauk o zdrowiu, specjalista w zakresie socjologii zawodów medycznych;

Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zatrudnienie w WUM od 2010 roku

Działalność naukowa: kierownik i uczestnik projektów badawczych; autorka monografii z zakresu migracji pracowników ochrony zdrowia;

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu badan naukowych w położnictwie

Tematy prowadzonych prac licencjackich/magisterskich:

·       zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej,

·       zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia,

·       przedsiębiorczość,

·       promocja zdrowia,

·       edukacja zdrowotna.

 

 

DOKTORANCI

mgr Agnieszka Iwan

mgr Róża Mostowska

mgr Marta Neneman

lek. med. Łukasz Pydyś

lek. med. Justyna Stępkowska

lek. med. Natalia Suszczewicz - urlop dziekański


PRACOWNICY

specjalista mgr inż. Magdalena Jeżewska